Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Eenhoorn koffie en Thee (onderdeel van EKAN Kwaliteit en Advies Nederland) zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze site.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door De Eenhoorn Koffie en Thee worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Eenhoorn Koffie en Thee worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Eenhoorn Koffie en Thee ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van De Eenhoorn Koffie en Thee zijn vrijblijvend en De Eenhoorn Koffie en Thee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door De Eenhoorn Koffie en Thee. De Eenhoorn Koffie en Thee is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Eenhoorn Koffie en Thee dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Bij een aanbieding van gratis verzending is er 1 bestelling per klant mogelijk.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
De Eenhoorn Koffie en Thee biedt verschillende betalingsmogelijkheden: per bank, Ideal, Visacard, Mastercard of paypal. Indien De Eenhoorn Koffie en Thee een factuur zendt voor verkochte zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden is de contractspartij gehouden, tenzij anders overeengekomen, te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum.
Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de contractspartij aan De Eenhoorn Koffie en Thee zonder dat de nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt.
De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens De Eenhoorn Koffie en Thee niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de contractspartij een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft De Eenhoorn Koffie en Thee het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van De Eenhoorn Koffie en Thee op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan De Eenhoorn Koffie en Thee zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de contractspartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Eenhoorn Koffie en Thee.

Artikel 4: Levering (ruilen en retourneren)
Als een betaling voor een bestelling ontvangen is, worden de artikelen, mits op voorraad, binnen vijf dagen mogelijk uitgeleverd. Wanneer een artikel niet leverbaar is, wordt met de klant contact opgenomen en mag de bestelling desgewenst worden geannuleerd. Wanneer in dat geval de bestelling al betaald is, wordt het bedrag binnen enkele dagen teruggestort op rekening van de contractspartij.
De Eenhoorn Koffie en Thee hanteert een uiterste levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

De door De Eenhoorn Koffie en Thee opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de contractspartij.

De Eenhoorn Koffie en Thee is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door De Eenhoorn Koffie en Thee gedragen.

Na ontvangst van het product heeft de contractspartij een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Verse producten zoals koffie en thee kunnen niet geretourneerd worden.
Indien u producten wilt retourneren, dient u dit binnen 7 dagen schriftelijk (via e-mail of brief) te melden. Artikelen kunnen alleen in overleg terug worden gestuurd (in de originele, complete en onbeschadigde verpakking) en worden vergoed indien ze onbeschadigd, compleet en ongebruikt zijn

Daarbij draagt de klant (contractspartij) de kosten en het risico van de retourzending.

LET OP:
producten kunnen alleen worden teruggestuurd na overleg met De Eenhoorn Koffie en Thee. Indien de contractspartij artikelen retour stuurt, zonder dit vooraf kenbaar te hebben gemaakt aan De Eenhoorn Koffie en Thee en zonder daar vooraf toestemming voor te hebben gekregen, is De Eenhoorn Koffie en Thee niet verplicht de retournering te accepteren, dan wel geld terug te betalen.

Artikelen waarvan het kwaliteitszegel is verbroken, worden door De Eenhoorn Koffie en Thee niet retour genomen.
Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal De Eenhoorn Koffie en Thee deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. De Eenhoorn Koffie en Thee zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging
De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten als de ordergrootte minder dan € 45,- bedraagt, inclusief BTW. De hoogte van de verzendkosten is daarmee voor alle bestellingen gelijk. Bij het afrekenen in de webwinkel worden deze vermeldt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt De Eenhoorn Koffie en Thee het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt De Eenhoorn Koffie en Thee zich het eigendomsrecht op de zaken tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan.
De Eenhoorn Koffie en Thee houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.
Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is De Eenhoorn Koffie en Thee gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van De Eenhoorn Koffie en Thee zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover De Eenhoorn Koffie en Thee de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.
Zolang het eigendom van de door De Eenhoorn Koffie en Thee verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van De Eenhoorn Koffie en Thee verplicht de polis ter inzage aan De Eenhoorn Koffie en Thee te verstrekken.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Eenhoorn Koffie en Thee geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
De Eenhoorn Koffie en Thee garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid
De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij De Eenhoorn Koffie en Thee daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@eenhoorn.eu.
Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.

Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de contractspartij te wijten is of anderszins voor rekening van de contractspartij en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening van de contractspartij laten herstellen/vervangen.
Op de door De Eenhoorn Koffie en Thee geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor De Eenhoorn Koffie en Thee. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door De Eenhoorn Koffie en Thee kunnen worden uitgesloten. Wanneer TNT post de zending als "uitgereikt" aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd. De status van de zending door PostNL is na te lezen op www.postnl.nl en zal desgewenst door De Eenhoorn Koffie en Thee op aanvraag van de contractspartij aan de contractspartij worden overlegd.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en De Eenhoorn Koffie en Thee dan wel tussen De Eenhoorn Koffie en Thee en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en De Eenhoorn Koffie en Thee, is De Eenhoorn Koffie en Thee niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door De Eenhoorn Koffie en Thee.

Artikel 10: Persoonsgegevens
De Eenhoorn Koffie en Thee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd.De Eenhoorn Koffie en Thee zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 11: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Eenhoorn Koffie en Thee ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Eenhoorn Koffie en Thee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Eenhoorn Koffie en Thee kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Diversen
Indien de contractspartij aan De Eenhoorn Koffie en Thee schriftelijk opgave doet van een adres, is De Eenhoorn Koffie en Thee gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan De Eenhoorn Koffie en Thee schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door De Eenhoorn Koffie en Thee gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Eenhoorn Koffie en Thee deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Eenhoorn Koffie en Thee in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Eenhoorn Koffie en Thee vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

De Eenhoorn Koffie en Thee is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14: Klachten en beschadigde producten
Indien een pakket of product beschadigd is bij aankomst, of er is een klacht over een product of dienst, moet er telefonisch contact op opgenomen worden met ons. Samen zullen wij zorgen voor een passende oplossing.